Zebrania z rodzicami

20.09.2018 r.

 

I spotkanie rodziców z wychowawcami klas (wybór klasowych Rad Rodziców, poinformowanie o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, zasadach oceniania zachowania, informacja o wychowaniu do życia w rodzinie, zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły; informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa
w drodze do szkoły i szkole; informacje Rady Rodziców
na temat ubezpieczenia uczniów w klasach trzecich LO – procedury egzaminu maturalnego)

8.11.2018 r.

II spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi;

6.12.20178 r.

III spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi; poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych;

24.01.2019 r.

IV spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi, podsumowanie I semestru

 

21.03.2019 r.

V spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi; poinformowanie o przewidywanych ocenach w klasach trzecich II LO

16.05.2019 r.

 VI spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi; poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach pierwszych i drugich II LO

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych