" Ludzie, którzy unikają niepowodzeń, unikają też sukcesu"  
 
Gimnazjalisto !!!

Tutaj dokumenty dotyczące czynności w postepowaniu rekrutacyjny do II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Baczyńskiego

Terminarz rekrutacji w II LO

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej

Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty

 
 
Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku, ul. Al. Wojska Polskiego 27, 21-040 Świdnik informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr1w Świdniku zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Agnieszka Sidor, e-mail: iod-j@e-swidnik.pl, tel. 0817517619

3. Dane osobowe przet warzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania firmie Vulcan Sp.z.o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, która prowadzi dziennik elektroniczny w celu dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 20 16 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńcze j oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: http://www.2loswidnik.pl i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

9. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu zewnętrznego w celu:

 • zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz oso b przebywających na terenie szkoły;
 • ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
 • wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
 • ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
 • zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
 • zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • sprawowania nadzoru pedagogicznego.

  10. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach.

  11. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 1 miesiąc, a następnie automatycznie kasowane przez system.

  12. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

  13. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

  14. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Administrator Danych Osobowych

 •  
   
  Warsztaty z robotyki  Uczniowie klas matematycznych IA i IIA uczestniczyli w niezwykłych zajęciach z robotyki prowadzonych przez studentów UMCS.
  Mieli trochę zabawy z dopasowaniem drobnych elementów ponieważ należało zbudować robota według ściśle określonej instrukcji. Informatycy pokonali to zadanie bez większych problemów, ale więcej emocji wywołało programowanie wybudowanego stwora tak aby wykonywał nasze polecenia.

  DZIĘKUJEMY i czekamy na kolejne warsztaty, na których będziemy mogli wprowadzić w ruch nasze roboty.

  Zobacz jak pracowaliśmy

   
   
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  
   
  strona główna  |  galeria  |  profil na facebooku  |  kontakt
  Copyright II LO 2017